ICE AGE

字体 -

生命

常常是一种冒险

有意

或是无奈的惊喜


那个冰川之世

并不死寂

鲜活着直朴的生命

镶嵌着神秘


有的凶猛

有的温柔

有的软弱

有的坚持


冒险地进入陌生之地

那个BUCK

孤独而无悔地面对

 异类和敌视


却不愿回头

去面对

曾经的

谎言多于真实

ice age 3 a.jpg

 ice age 3 b.jpg

ice age 3 c.jpg

ice age 3 d.jpg

ice age 3 e.jpg

ice age 3 f.jpg

2009.07.03

分享博文至:

发表评论

您目前尚未登陆,不能发表评论。登陆