路上

字体 -

20170904_112934.jpg

20170904_113003.jpg

20170904_113348.jpg

20170904_113515.jpg

20170904_120617.jpg

20170904_120650.jpg

20170904_120907.jpg

20170904_123011.jpg

20170904_123123.jpg

20170904_123147.jpg

行在宾夕法尼亚的森林、山间

房屋如晴空的云

散落在林中

--------------------

玉米成片

静静站立

似在听悄悄的私语

--------------------

而我亦将返家

行在乡间路上

仿佛永远不尽的美好年华

2017.09.09

分享博文至:

发表评论

您目前尚未登陆,不能发表评论。登陆